Esperanto
Čeština
Deutsch
Polski

Lista zapisanych

Na 65. Światowem Kongresu Młodzieży Esperanckiej wzięło udział więcej niż 330 ludzi z więcej niż 40 krajów.